ඉදිරියේදී හමුවන දුම්රිය හරස් මාර්ග පිළිබඳව අනතුරු අඟවන පහසුකමක් Waze app එකට එකතු කිරීමට Google සමාගම කටයුතු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ එතරම් ප්‍රසිද්ධ නැතත්, Waze යනු Google සමාගමට අයිති navigation, එහෙමත් නැතිනම් මග පෙන්වීමට සහය දක්වන සේවාවක් වන අතර ගමන් බිමන් අතරතුරදී වැදගත් වන …